• Aktualizačné vzdelávania

     • Formatívne vzdelávanie

     •  

      Názov vzdelávacieho programu: Formatívne hodnotenie

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu:  4 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023

      Hlavný cieľ: Prehĺbiť, rozvíjať a inovovať kompetencie pedagogických zamestnancov na implementáciu formatívneho hodnotenia do výučby prostredníctvom stratégií a techník formatívneho hodnotenia so zameraním na rozvoj kompetencie žiakov učiť sa učiť.

       

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Formatívne hodnotenie

      28.3.2023

      25.4.2023

      4 hodiny

      Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

      Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  25 osôb 

       

       1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      0

      2

      9

      14

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      0

      0

      2

      4

      19

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      0

      2

      7

      16

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      0

      1

      2

      8

      14

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      0

      0

      1

      4

      20

      Boli poučné príklady z praxe

      0

      0

      0

      10

      15

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      0

      1

      1

      4

      19

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      2

      6

      17

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      1

      12

      12

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      0

      0

      5

      8

      12