• Aktualizačné vzdelávania

     • Inklúzia

     •  

      Názov vzdelávacieho programu: Inklúzia

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu:  4 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023

      Hlavný cieľ: Rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov vo väzbe na adaptáciu dieťaťa s individuálnymi osobitosťami do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v súlade s právami dieťaťa.

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Inklúzia

      13.4.2023

      4 hodiny

       Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  20 osôb 

       

       1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      2

      6

      4

      8

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      0

      0

      5

      4

      11

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      1

      6

      6

      7

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      1

      2

      2

      5

      10

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      0

      1

      3

      7

      9

      Boli poučné príklady z praxe

      0

      1

      5

      5

      9

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      0

      2

      3

      5

      10

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      1

      2

      1

      5

      11

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      3

      2

      1

      2

      12

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      3

      1

      2

      6

      8