• Aktualizačné vzdelávania

     • Práca so žiakmi s ADHD/ADD

     •  

      Názov vzdelávacieho programu: Práca so žiakmi s ADHD/ADD

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu:  3 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023

      Hlavný cieľ: Prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov vymedzené v profesijných štandardoch v oblasti dieťa/žiak, s využitím vybraných metód a techník pedagogického diagnostikovania.

       

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Práca so žiakmi s ADHD/ADD

      10.01.2023

      3 hodiny

       

      Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       

      Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 36  osôb 

       1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      0

      9

      15

      12

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      0

      2

      1

      15

      18

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      0

      4

      14

      18

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      1

      1

      5

      15

      14

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      0

      0

      2

      11

      23

      Boli poučné príklady z praxe

      2

      2

      9

      14

      9

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      3

      3

      3

      19

      8

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      4

      18

      14

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      4

      21

      11

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      0

      1

      9

      17

      9