• Vedenie a zamestnanci školy

    • Vedenie a zamestnanci školy

     Vedenie a zamestnanci

     Riaditeľ školy: Mgr. Štefan Koľ
     Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň:    Mgr. Iveta Činatalanová
     Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň:                   Mgr. Marianna Drančáková
     Vedúca vychovávateľka ŠKD: Lenka Forgáčová
     Hospodárka školy:

     Kristína Onofrejová

     Vedúca školskej jedálne: Ing. Margita Fülekyová
     Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Pasnišinová
     Špeciálny školský pedagóg: Mgr. Zuzana Gajdošová

     Školský psychológ: 

     Učitelia - zoznam pedagogických zamestnancov školy - menu - časť Učitelia

      

      

     Mgr. Michaela Muchová

      

      

      

      

      

     Nepedagogickí zamestnanci:

     Škola

     Školník: Vincent Szilagyi

     Upratovačky: Gabriela Hocková, Sandra Janová Kroková, Mária Malegová, Iveta Ružičková

     Vrátnička: Mária Žitvová

     Školská jedáleň:

     Hlavná kuchárka: Anna Šuverová

     Kuchárka: Agnesa Nigutová, Michaela Hudáková

     Pracovníčky v prevádzke: Dana Buchalová, Anna Páralová