• Školská jedáleň

   • Pokyny pre stravníkov v ŠJ v šk. r. 2023/2024

   • Prihlášku na stravu  môže rodič, alebo stravník odovzdať od 4.9.2023 triednej učiteľke, alebo u vedúcej  ŠJ. Prípadne  zaslať elektronicky na e-mail ŠJ zsgemke.jedalen@gmail.com/ . Treba uviesť dátum, odkedy sa dieťa bude stravovať. Odhlásenie zo stravy je možné mailom, cez edupage alebo telefonicky.

    Po odovzdaní prihlášky a uhradení stravného, bude žiak automaticky prihlásený na stravu.
    Žiadame rodičov, aby uhrádzali stravné prevodom na účet, vkladom do banky alebo trvalým príkazom k 20.-temu dňu v mesiaci.
    Platba sa uhrádza vopred na nasledujúci mesiac, najneskôr do 5. dňa daného mesiaca.  V prípade, že stravné nie je preukázateľne zaplatené, stravník nemôže odobrať stravu v ŠJ.

    V tunajšej ŠJ sa obedy vydávajú na základe čipového kľúču, ktoré dieťa priloží ku snímaču. Ak stravník príde neskôr na vyučovanie,v prípade straty alebo zabudnutia čipu je rodič povinný to vopred ohlásiť vedúcej ŠJ, inak nebude odber stravy možný. Kúpa nového čipu sa realizuje u zástupcu riaditeľa školy a je vo výške 2,00 €.

     

    VŠETKY ZMENY V STRAVOVANÍ JE RODIČ POVINNÝ NAHLÁSŤ VOPRED VEDÚCEJ JEDÁLNE.

     

    Stravu je potrebné odhlásiť/prihlásiť najneskôr 24 h. vopred/telefonicky, mailom, alebo cez edupage /LEN PRI NÁHLOM OCHORENÍ ráno do 08:00. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že sa stravník nasledujúci mesiac nebude stravovať, je povinnosť túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ, inak bude vedený ako by na stravu chodil (hoci platbu nemá uhradenú), a bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

    Číslo účtu – IBAN: SK62 5600 0000 0005 0147 5004

    Do poznámky uveďte meno a triedu žiaka !


    Cena stravných poplatkov za obed  - finančný limit na nákup potravín.

     

    Výška na úhradu režijných nákladov na 1 mesiac bola určená vo výške 8,00 €.

     

    Tlačivo pre rodičov, ktorí majú záujem o štátnu dotáciu obedov.

     Cestne_vyhlasenie - nečerpanie daňového bonusu_NOVE_od_01_01_2023.pdf

     

    Prihláška na stravu pre zamestnancov školy:

    Prihlaska_Zamestnanci_na_stravovanie_do_skolskej_jedalne_-_sk.r.2023-24.doc

     

    Prihláška na stravu pre žiakov - od 1.9.2023

    Navratka__so_zapisnym_listkom_od_01.09.2023.docx

    PRIHLaSKA_na_stravu_-_Ziaci_-_St._Dotacia_-_SJ_ZS__Gemerska_2__2023-24_od_1.9.2023.doc