• História školy

   • Škola mala 10 tried pre ročníky 1.– 5. Budova bola dvojposchodová, na svoju dobu moderná, so širokými chodbami a veľkými svetlými triedami. Počas druhej svetovej vojny sa v škole vyučovalo v maďarskom jazyku.

    Rozvoj južnej časti Košíc si vyžiadal výstavbu novej školy, v ktorej sa prvýkrát začalo vyučovať v školskom roku 1932/33. Jej oficiálny názov bol Štátna ľudová škola na Barčianskej triede a bola to prvá štátna škola postavená v Košiciach po roku 1918.

    V šk. roku 1953/54 sa v rámci zmeny školského systému škola zmenila na osemročnú strednú školu. Popri zmene obsahovej náplne sa rozšíril počet tried na 15. V rokoch 1959 až 1960 bola urobená prístavba, a tak sa žiakom poskytli lepšie podmienky pre vzdelávanie. V mimoškolskej činnosti sa zdôrazňovala telesná výchova príprava žiakov na rôzne súťaže, kultúrne podujatia. V tomto období boli novovybudované ihriská, klzisko a postavila sa telocvičňa. Pýchou školy bola v tom čase školská záhrada, ktorá budila obdiv celého mesta rozmanitosťou rastlinstva a úpravou.

    Počas prestavby školstva začatej v roku 1976 sa škola zmenila z 9 na 8 ročnú základnú školu. V rámci starostlivosti o školu boli v týchto rokoch vyasfaltované ihriská a areál školy bol oplotený. Žiaci sa zapájali do nácviku spartakiád, každoročne sa usporadúvali recitačné súťaže a športové turnaje. V obvodných a mestských kolách získavali žiaci popredné miesta.

    Dňom 1.9.1978 sa riaditeľkou školy stáva pani Cecília Štegenová – Kováčová. Hneď od začiatku školského roka sa začalo s generálnou opravou budovy školy. V prvej etape sa uskutočnila oprava vodoinštalácie, elektrického vedenia a bola urobená nová strecha. Pre zlepšenie pracovného prostredia bol vymenený nábytok v triedach i v kabinetoch a zriadili sa dve moderné odborné učebne fyziky a chémie. V ďalšej etape boli vymenené okná a urobila sa vonkajšia úprava školy. Pozornosť v tých rokoch sa venovala oslavám historických udalostí, žiaci sa zúčastňovali celoštátnej spartakiády v Prahe, boli úspešní riešitelia matematických, fyzikálnych a chemických olympiád, získavali dobré umiestnenia v obvodných a okresných kolách recitačných, speváckych a športových súťaží.

    V roku 1990 bol v demokratických voľbách za riaditeľa školy zvolený pán Vladimír Šamaj, ktorý bol riaditeľom do roku 2017.  Jeho miesto zaujal dlhoročný zamestnanec tejto školy Mgr. Štefan Koľ.

   • Najvýznamnejšie udalosti školy

     • 1991
      • - vznik prvej triedy pre zrakovo postihnutých žiakov
       - založenie školského časopisu

     • 1993
      • - vytvorenie tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
       - zapojenie sa do projektu Zdravá škola

     • 1995
      • - vznik muzikálového súboru Gemko

     • 1997
      • - rekonštrukcia kúrenia

     • 1998
      • - prechod školy na právnu subjektivitu

     • 2000
      • - vytvorenie krúžkov Amavet
       - zriaďovanie počítačovej učebne

     • 2001
      • - začiatok spolupráce s družobnou školou v Kolíne nad Rýnom

     • 2002
      • - zapojenie sa do projektu Infovek

     • 2003
      • - zapojenie sa do projektu Matra

     • 2004
      • - budovanie prírodnej učebne v školskej záhrade
       - rekoštrukcia interiéru školy 
        

     • 2005
      • - práca v holandsko-slovenskom projekte Matra zameranom na skvalitňovanie integrácie zrakovo postihnutých žiakov v bežných školách  

     • 2006
      • - získanie grantu na spracovanie projektov na rekonštrukciu školy    
       - projekt Digitálni štúrovci zameraný na zvládnutie informačno-komunikatívnych technológií zrakovo postihnutými žiakmi a ich rodičmi 
     • 2007
      • - oslavy 75. výročia založenia školy
       - získanie grantových prostriedkov na zveľadenie školskej záhrady  
     • 2008
      • - rekonštrukcia telocvične
       - zriadenie cvičnej kuchynky pre žiakov a získanie modernej kuchynskej linky od firmy KIKA
       - zriadenie rehabilitačnej a terapeutickej miestnosti z projektu Hodina deťom
       - získanie finančných prostriedkov od nadácie SOCIA na zlepšenie podmienok integrácie zdravotne postihnutých žiakov
     • 2009
      • - výmena okien na celej budove školy

       - úspešné spracovanie projektu zameraného na nákup učebných pomôcok a inovačné formy vyučovania (vo výške cca 165 tis. EUR)

       - zriadenie 2. počítačovej triedy

       - oprava oplotenia školy

     • 2010
      • - realizácia projektu "Košické moderné školy"

       - zapojenosť do projektu "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu"

       - účasť na projekte CITY RUN

       - rekonštrukcia učebne hudobnej výchovy zo sponzorských prostriedkov

     • 2011
      • - realizácia projektu "Košické moderné školy"

       - 20. výročie integrácie zrakovo postihnutých žiakov

     • 2012
      • - oslavy 80. výročia založenia školy
       - realizácia projektu Sára je náš pomocník

     • 2013
      • - inštalácia vzduchotechniky a rekonštrukcia elektroinštalácie  v školskej jedálni

       - účasť na projekte Stop bariéram 2013 - projekt pre integrovaných žiakov

     • 2014
      • - Educate Slovakia - edukačný program so študentami z Taiwanu, Ukrajiny, Číny a Turecka

       - havária strechy - oprava strechy, vymaľovane vytopených priestorov, orez stromov, oprava oplotenia školy

       - vybudovanie multifunkčného ihriska na florbal, hádzanú, volejbal a tenis

       - rekonštrukcia a vybavenie 1 triedy interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a tabletmi

     • 2014
      • - otvorenie multifunkčného ihriska

     • 2016
      •  - rekonštrukcia šatní

     • 2017
      • - 85. výročie školy

     • 2018
      • V decembri 2018 sme začali skrášľovať aj vstupné priestory školy. Vynové priestory dýchajú vzdušnosťou a sviežosťou a vytvárajú dojem dobrej nálady.