• Profil školy

    • Základná škola Gemerská 2, Košice – škola s históriou, škola s tradíciou. Základný kameň školy bol položený v roku 1929 a po troch rokoch výstavby, v roku 1932, začali školu navštevovať prví žiaci. Počas svojej histórie prešla budova školy viacerými rekonštrukciami. Základná škola Gemerská 2, Košice je najstaršou základnou školou v Košiciach, v ktorej prebieha vzdelávanie žiakov od jej vzniku.

     Základná škola Gemerská 2, Košice je plnoorganizovaná základná škola, ktorej zriaďovateľom je mesto Košice. Budova školy je umiestnená v širšom centre mesta Košice, v blízkosti športovísk a kultúrnych inštitúcií, ktoré vo veľkej miere využívame pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Budova školy disponuje 18 kmeňovými triedami a odbornými učebňami: učebňa fyziky, učebňa chémie a biológie, učebňa cudzích jazykov, dve učebne informatiky, mobilná učebňa informatiky, učebňa hudobnej výchovy a dejepisu, tanečná sála, školské dielne, herňa školského klubu detí, učebňa etickej výchovy a náboženstva, cvičná kuchynka, telocvičňa a multifunkčné ihrisko. Vo väčšine tried a odborných učební je inštalovaná moderná didaktická technika. Na aktivity s našimi žiakmi v značnej miere využívame školský dvor a priestrannú školskú záhradu.

     Školský vzdelávací program našej školy je prispôsobený potrebám žiakov a podmienkam školy. Žiakom ponúkame rozšírenú výučbu matematiky, anglického jazyka, informatiky a prírodovedných predmetov. Disponibilné hodiny využívame na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov v predmete Tvorivé čítanie v 2. ročníku a na rozvoj digitálnych zručností v predmetoch Svet informatiky (5. ročník), Programovanie (9. ročník) a Fenomény sveta (9. ročník). V škole sa venuje veľká pozornosť environmentálnej výchove, výchove k rodičovstvu a manželstvu, prevencii drogových závislostí a dopravnej výchove.

     Učitelia pripravujú žiakov na rôzne športové, prírodovedné, matematické, výtvarné, literárne jazykové, dejepisné a geografické súťaže, v ktorých žiaci dosahujú výborné výsledky.

     Súčasťou Základnej školy Gemerská 2, Košice je od 1.9.2019 Centrum voľného času Gemko, ktoré ponúka svojim členom aktivity v mnohých záujmových útvaroch rôzneho zamerania. Školský muzikálový súbor Gemko každoročne prezentuje svoju činnosť veľkolepým muzikálovým predstavením pre žiakov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť.

     V školskom roku 2022/2023 navštevuje základnú školu 379 žiakov, ktorým sa plnohodnotne venuje tím 46 pedagógov (27 učiteľov, 7 vychovávateľov, 11 asistentov učiteľa a 1 školský špeciálny pedagóg). O kvalitné stravovanie sa stará kolektív 6 zamestnancov školskej jedálne. Prevádzku a čistotu zabezpečujú 8 zamestnanci (hospodárka školy, administratívny zamestnanec, školník, vrátnička a 4 upratovačky).

     Našim žiakom chceme ukázať, že vzdelávanie nie sú iba povinnosti, ale aj radosť, zábava a pocit z dobre vykonanej práce.