• Aktualizačné vzdelávania

     • Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou v školskom prostredí

     • Názov vzdelávacieho programu: Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou v školskom prostredí

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu:  4 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P) a dištančná forma (D)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023

      Hlavný cieľ: Prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov vymedzené v profesijných štandardoch v oblasti dieťa/žiak, s využitím vybraných metód a techník pedagogického diagnostikovania.

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou v školskom prostredí

      31.01.2023

      4 hodiny

       Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  36 osôb 

       

       1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      0

      3

      10

      23

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      0

      0

      2

      11

      23

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      0

      2

      6

      28

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      0

      0

      2

      11

      23

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      0

      0

      0

      7

      29

      Boli poučné príklady z praxe

      0

      0

      5

      15

      16

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      0

      1

      9

      10

      16

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      0

      1

      3

      8

      24

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      0

      1

      3

      9

      23

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      1

      0

      5

      9

      21