• Aktualizačné vzdelávania

     • Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania v ZŠ

     • Názov vzdelávacieho programu: Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania v ZŠ

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu: 2 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2021/2022

      Hlavný cieľ:

      Prehĺbiť a rozvíjať vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov v práci s online interaktívnymi platformami a ich efektívnom využití a uplatnení vo vyučovacom procese.

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania v ZŠ

      10.5.2022

      2 hodiny

       

      Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       

      Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  15 osôb 

       

      1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      0

      1

      7

      7

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      0

      0

      1

      2

      12

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      1

      0

      2

      12

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      0

      0

      1

      4

      10

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      0

      1

      0

      1

      13

      Boli poučné príklady z praxe

      0

      0

      1

      2

      12

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      1

      2

      1

      3

      8

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      1

      2

      12

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      2

      6

      7

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      0

      0

      2

      5

      8