• Aktualizačné vzdelávania

     • Finančná gramotnosť pedagogických zamestnancov

     • Názov vzdelávacieho programu: Finančná gramotnosť pedagogických zamestnancov

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu:  20 hodín

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023

      Hlavný cieľ: Rozšíriť a aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti aplikovania finančnej gramotnosti ako prierezovej témy do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Finančná gramotnosť PZ

      8/2022 – 9/2022

      20 hodín

       

      Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       

      Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:   30 osôb 

       

      1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      1

      1

      13

      15

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      1

      1

      1

      5

      22

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      2

      1

      6

      21

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      1

      0

      1

      8

      20

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      1

      1

      0

      3

      25

      Boli poučné príklady z praxe

      1

      0

      1

      3

      25

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      1

      2

      0

      3

      24

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      2

      2

      3

      12

      11

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      1

      2

      2

      14

      11

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      1

      0

      7

      9

      13