• Verejné obstarávanie

    • Profil verejného obstarávateľa

      

     Základná škola, Gemerská 2, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

      

     Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov a sídlo: Základná škola, Gemerská 2, 040 01 Košice

     Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Koľ

     IČO: 31263119

     DIČ: 2021364565

     Kontakt.: 055/6251978, zsgemerska@gmail.com