• Aktualizačné vzdelávania

     • Obsluha interaktívnej tabule

     • Názov vzdelávacieho programu: Obsluha interaktívnej tabule

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu: 2 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2021/2022

      Hlavný cieľ:

      Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania softvéru interaktívnej tabule pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov a ich implementácie do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese.

      Vyhodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Obsluha interaktívnej tabule

      22.3.2022

      29.3.2022

      2 hodiny

       

      Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       

      Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  29 osôb 

       

      1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      2

      1

      5

      8

      13

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      3

      1

      0

      8

      14

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      1

      3

      0

      5

      14

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      3

      1

      6

      7

      12

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      1

      4

      6

      4

      14

      Boli poučné príklady z praxe

      1

      3

      7

      4

      14

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      3

      9

      7

      6

      4

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      2

      2

      3

      7

      15

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      2

      1

      2

      9

      15

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      4

      5

      2

      9

      9