• Aktualizačné vzdelávania

     • Tvorba digitálneho obsahu

     • Názov vzdelávacieho programu: Tvorba digitálneho obsahu

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu: 2 hodiny

      Forma vzdelávania: prezenčná (P)

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2021/2022

       

      Hlavný cieľ:

      Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania jednoduchej online grafickej platformy, priblížiť grafický dizajn všetkým pedagogickým zamestnancom, zjednodušiť tvorbu prezentačných a edukačných materiálov a poukázať na možnosti ich implementácie do výučby a ich využitie v administratívnej činnosti.

      Hodnotenie vzdelávania:

      V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Gemerská 2, Košice uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 

       

      Hodnotenie vzdelávania: 

       

      názov programu

      termín/trvanie

      rozsah 

      Tvorba digitálneho obsahu CANVA

      9.5.2022

      2 hodiny

       

       

       

       

      Hodnotenie prebehlo na  základe hodnotiacich hárkov.

       

      Výsledok hodnotenia:

      Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  13 osôb 

       

      1

      2

      3

      4

      5

      úplne nesúhlasím

      nesúhlasím

      nedokážem plne zhodnotiť

      súhlasím

      úplne súhlasím

       

      Hodnotená oblasť

      1

      2

      3

      4

      5

      Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      0

      0

      0

      0

      13

      Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      0

      0

      0

      0

      13

      Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      0

      0

      0

      0

      13

      Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

      0

      0

      0

      0

      13

      Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      0

      0

      0

      0

      13

      Boli poučné príklady z praxe

      0

      0

      0

      2

      11

      Mali sme k dispozícii podporné materiály

      0

      0

      1

      3

      9

      Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      0

      0

      13

      Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      0

      0

      0

      0

      13

      Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      0

      0

      0

      3

      10