• O škole

     • Profil školy

     •    Trojpodlažná budova školy sa začala stavať v roku 1929 a prešla viacerými rekonštrukciami. V škole je 26 tried, z toho je deväť odborných učební - fyziky, chémie, dve učebne výpočtovej techniky, jedna jazyková učebňa, tanečná miestnosť, učebňa hudobnej výchovy a jedna herňa školského klubu detí. Súčasťou školy je aj školská jedáleň.    

         Areál školy tvorí budova, telocvičňa, asfaltové ihrisko, multifunkčné ihrisko, zelené trávnaté plochy a veľká školská záhrada.

         Školu navštevuje 355 žiakov. Žiaci sa učia v 9 triedach na ročníkoch 1. - 4. a v 9 triedach na ročníkoch 5. - 9.  Škola je zameraná na integráciu zrakovo postihnutých detí. 

         V škole pracuje 43 pedagogických zamestnancov (z toho 11 asistentov učiteľa) a 2 odborní zamestnanci. Na škole sa venuje pozornosť environmentálnej výchove, výchove k rodičovstvu a manželstvu, prevencii drogových závislostí a dopravnej výchove.

         Učitelia pripravujú žiakov na rôzne športové, prírodovedné, matematické, výtvarné, literárne jazykové, dejepisné a geografické súťaže, v ktorých žiaci dosahujú výborné výsledky. Muzikálový súbor a krúžok zborového spevu reprezentujú školu na rôznych podujatiach v rámci mesta.
               
         Žiaci majú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia vedenia školy prostredníctvom detského parlamentu, ktorý pravidelne zasadá a dáva riaditeľovi školy podnetné návrhy.