• O škole

     • Vedenie a zamestnanci školy

     • Vedenie a zamestnanci

      Riaditeľ školy: Mgr. Štefan Koľ
      Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň:    Mgr. Darina Dvončová
      Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň:                   Mgr. Marianna Drančáková
      Vedúca vychovávateľka ŠKD: Janka Forgáčová
      Hospodárka školy:

      Kristína Onofrejová

      Vedúca školskej jedálne: Mária Karčáková
      Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Pasnišinová
      Špeciálny školský pedagóg: Mgr. Zuzana Gajdošová

       

       

      Učitelia - zoznam pedagogických zamestnancov školy - menu - časť Učitelia
       

       

       

       

       

       

       

      Nepedagogickí zamestnanci:

      Škola

      Školníčka: Mária Žitvová

      Upratovačky: Anna Beľušová, Andrea Juhászová, Kristína Mádyová, Iveta Ružičková

      Vrátnik: Pavol Pavlík

      Školská jedáleň:

      Hlavná kuchárka: Anna Šuverová

      Kuchárka: Agnesa Nigutová

      Pracovníčky v prevádzke: Helena Ficeriová, Anna Páralová