• O škole

    • PREHĽAD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH AKTIVÍT ŠKOLY PO ROKU 1990:

    • Škola mala 10 tried pre ročníky 1.– 5. Budova bola dvojposchodová, na svoju dobu moderná, so širokými chodbami a veľkými svetlými triedami. Počas druhej svetovej vojny sa v škole vyučovalo v maďarskom jazyku.

     Rozvoj južnej časti Košíc si vyžiadal výstavbu novej školy, v ktorej sa prvýkrát začalo vyučovať v školskom roku 1932/33. Jej oficiálny názov bol Štátna ľudová škola na Barčianskej triede a bola to prvá štátna škola postavená v Košiciach po roku 1918.

     V šk. roku 1953/54 sa v rámci zmeny školského systému škola zmenila na osemročnú strednú školu. Popri zmene obsahovej náplne sa rozšíril počet tried na 15. V rokoch 1959 až 1960 bola urobená prístavba, a tak sa žiakom poskytli lepšie podmienky pre vzdelávanie. V mimoškolskej činnosti sa zdôrazňovala telesná výchova príprava žiakov na rôzne súťaže, kultúrne podujatia. V tomto období boli novovybudované ihriská, klzisko a postavila sa telocvičňa. Pýchou školy bola v tom čase školská záhrada, ktorá budila obdiv celého mesta rozmanitosťou rastlinstva a úpravou.

     Počas prestavby školstva začatej v roku 1976 sa škola zmenila z 9 na 8 ročnú základnú školu. V rámci starostlivosti o školu boli v týchto rokoch vyasfaltované ihriská a areál školy bol oplotený. Žiaci sa zapájali do nácviku spartakiád, každoročne sa usporadúvali recitačné súťaže a športové turnaje. V obvodných a mestských kolách získavali žiaci popredné miesta.

     Dňom 1.9.1978 sa riaditeľkou školy stáva pani Cecília Štegenová – Kováčová. Hneď od začiatku školského roka sa začalo s generálnou opravou budovy školy. V prvej etape sa uskutočnila oprava vodoinštalácie, elektrického vedenia a bola urobená nová strecha. Pre zlepšenie pracovného prostredia bol vymenený nábytok v triedach i v kabinetoch a zriadili sa dve moderné odborné učebne fyziky a chémie. V ďalšej etape boli vymenené okná a urobila sa vonkajšia úprava školy. Pozornosť v tých rokoch sa venovala oslavám historických udalostí, žiaci sa zúčastňovali celoštátnej spartakiády v Prahe, boli úspešní riešitelia matematických, fyzikálnych a chemických olympiád, získavali dobré umiestnenia v obvodných a okresných kolách recitačných, speváckych a športových súťaží.

     V roku 1990 bol v demokratických voľbách za riaditeľa školy zvolený pán Vladimír Šamaj.

      

    • PREHĽAD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH AKTIVÍT ŠKOLY PO ROKU 1990:

    • rok 1991
     - vznik prvej triedy pre zrakovo postihnutých žiakov
     - založenie školského časopisu

     rok 1993
     - vytvorenie tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
     - zapojenie sa do projektu Zdravá škola

     rok 1995
     - vznik muzikálového súboru Gemko
     rok 1997
     - rekonštrukcia kúrenia
     rok 1998
     - prechod školy na právnu subjektivitu
     rok 2000
     - vytvorenie krúžkov Amavet
     - zriaďovanie počítačovej učebne
     rok 2001  
       
     - začiatok spolupráce s družobnou školou v Kolíne nad Rýnom
     rok 2002
     - zapojenie sa do projektu Infovek
     rok 2003
     - zapojenie sa do projektu Matra
     rok 2004
     - budovanie prírodnej učebne v školskej záhrade
     - rekoštrukcia interiéru školy 
       
     rok 2005    
     - práca v holandsko-slovenskom projekte Matra zameranom na skvalitňovanie integrácie zrakovo postihnutých žiakov v bežných školách     
     rok 2006    
     - získanie grantu na spracovanie projektov na rekonštrukciu školy    
     - projekt Digitálni štúrovci zameraný na zvládnutie informačno-komunikatívnych technológií zrakovo postihnutými žiakmi a ich rodičmi 
     rok 2007
     - oslavy 75. výročia založenia školy
     - získanie grantových prostriedkov na zveľadenie školskej záhrady   
     rok 2008
     - rekonštrukcia telocvične
     - zriadenie cvičnej kuchynky pre žiakov a získanie modernej kuchynskej linky od firmy KIKA
     - zriadenie rehabilitačnej a terapeutickej miestnosti z projektu Hodina deťom
     - získanie finančných prostriedkov od nadácie SOCIA na zlepšenie podmienok integrácie zdravotne postihnutých žiakov
     rok 2009
     - výmena okien na celej budove školy
     - úspešné spracovanie projektu zameraného na nákup učebných pomôcok a inovačné formy vyučovania (vo výške cca 165 tis. EUR)
     - zriadenie 2. počítačovej triedy
     - oprava oplotenia školy
     rok 2010
     - realizácia projektu "Košické moderné školy"
     - zapojenosť do projektu "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu"
     - účasť na projekte CITY RUN
     - rekonštrukcia učebne hudobnej výchovy zo sponzorských prostriedkov
     rok 2011
     - realizácia projektu "Košické moderné školy"
     - 20. výročie integrácie zrakovo postihnutých žiakov
     rok 2012
     - oslavy 80. výročia založenia školy
     - realizácia projektu Sára je náš pomocník
     rok 2013
     - inštalácia vzduchotechniky a rekonštrukcia elektroinštalácie  v školskej jedálni
     - účasť na projekte Stop bariéram 2013 - projekt pre integrovaných žiakov
     rok 2014
     - Educate Slovakia - edukačný program so študentami z Taiwanu, Ukrajiny, Číny a Turecka
     - havária strechy - oprava strechy, vymaľovane vytopených priestorov, orez stromov, oprava oplotenia školy
     - vybudovanie multifunkčného ihriska na florbal, hádzanú, volejbal a tenis
     - rekonštrukcia a vybavenie 1 triedy interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a tabletmi