• Výchovný poradca

     • Vstup žiaka do duálneho vzdelávania

     • Prehľad procesov vstupu žiaka do systému duálneho vzdelávania:

       

       Žiak/Zákonný zástupca Orientácia žiaka vo svete povolaní.   Výber povolania (čím chce žiak byť) a prípadne aj výber odboru vzdelávania, v ktorom sa žiak bude pripravovať na toto povolanie v SDV.   ↓

      Oslovenie žiaka/rodiča informáciou o duálnom vzdelávaní. Spolupráca s kariérnym poradcom.

      Informačný deň u zamestnávateľa. Exkurzie u zamestnávateľa. Voľnočasové aktivity u zamestnávateľa – krúžky a pod. Krátkodobé stáže u zamestnávateľa.

      Deň otvorených dverí v strednej odbornej školy za účasti zamestnávateľa a absolventov školy.

      Návšteva veľtrhu alebo burzy práce, regionálnej výstavy  zamestnávateľov a pod.

      Prihlásenie žiaka u zamestnávateľa na duálne vzdelávanie na základe výzvy zamestnávateľa.

      Účasť na výberovom konaní u zamestnávateľa. Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa. Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod. Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.

      Prevzatie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľa pre účely prijímacie konania v škole.

      Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky v strednej odbornej škole.

      Zápis na štúdium v strednej odbornej škole – odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.

      Uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom.

      Nástup do školy na začiatku školského roku.

      Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie. Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.

      Účasť žiaka na teoretickom vyučovaní v škole a na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.

      Ročníkové overenie vedomostí a zručností - hodnotenie žiaka.

      Príprava žiaka na ukončenie štúdia – záverečná skúška/maturitná skúška.

      Uzatvorenie zmluvy a budúcej pracovnej zmluve so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ.

      Absolvovanie teoretickej časti  ukončenia štúdia v škole a praktickej časti ukončenia štúdia u zamestnávateľa.

      Prevzatie dokladov o ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie v škole, výučný list u zamestnávateľa.

      Uzatvorenie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ