• Výchovný poradca

     • Harmonogram prijímacieho konania

     • PRIJÍMACIE KONANIE

      informácie pre rodičov a žiakov 5., 8. a 9. ročníka

       

      1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

      PRIJÍMACIE KONANIE:

      • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
      • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru

      1.KOLO – termíny určuje MŠVVaŠ a pre školský rok 2023/24  a sú nasledovné:

      OSTATNÉ ODBORY (netalentové):

      • I. termín:    4.  a 5. máj 2023 
      • II. termín:   9. a 10. máj 20223

      TALENTOVÉ OBORY overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania:

      • I. termín:    28. apríl. - 3. máj. 2023 
      • II. termín:   11.máj  -  15. máj 2023

      2.KOLO – 20. júna až 21. júna 2022 

      • je určené pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka na nenaplnený počet miest
      • POZOR! Neplatí pre 8-ročné odbory!

      KRITÉRIÁ PRIJATIA:

      • kritériá, forma, obsah, rozsah prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia SŠ zverejní do 30. novembra 2022 a môžu obsahovať aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky
      • pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie 90% a viac v každom predmete T9
      • pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie 80% a viac v každom predmete T9

      PODANIE PRIHLÁŠKY: ZMENA!!

      • forma - elektronická, príp. listinná (podávame elektronicky)
      • vyplní prihlášku výchovný poradca  - všetky odbory – učebné, študijné, talentové, netalentové na 1 tlačive najviac 4 odbory s uvedením termínu konania  prijímacej skúšky
      • ZZ následne vytvorí príslušný počet kópií a  podá riaditeľovi strednej školy (poštou, osobne) do 20.marca 2022 

      POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – predkladá len uchádzač o štúdium v odboroch, ktoré zverejní do 31.januára 2022 MŠ (dostupné na modrom linku)

      • Správa z diagnostického vyšetrenia – predkladá len uchádzač so ŠVVP
      • Potvrdenie o zmene pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou
      • Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacie predmetu hodnotený slovne
      • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži

      INÉ:

      • termín zverejnenia zoznamu uchádzačov určuje MŠ – nové – 18.5. 2023
      • prijatí uchádzači resp. ZZ potvrdia jedno rozhodnutie o prijatí do 3. pracovných dní od zverejnenia vo vybranej škole a zároveň je povinnosťou ZZ zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na všetky SŠ, na ktoré bol uchádzač prijatý (tlačivo nastúpenie / nenastúpenie  na SŠ)
      • prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky obdržia rozhodnutie o prijatí na SŠ najneskôr

               7 dní pred termínom konania skúšky

      • neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí na SŠ riaditeľovi SŠ