• Školský špeciálny pedagóg

     • Činnosť a konzultačné hodiny

     •  

      Školský špeciálny pedagóg. Mgr. Zuzana Gajdošová

       

      Konzultačné hodiny:            Pondelok:  14:30 – 16:00

      Možnosť dohodnúť si  konzultácie v inom termíne prostredníctvom e-mailu:

      zsgemke.gajdosova@gmail.com

       

      Zameranie činnosti školského špeciálneho pedagóga

       

      A/   Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

      1.  Prioritne žiaci I. stupňa s so zdravotným znevýhodnením (VPU, pervazívne poruchy, deficity špecifických funkcií...)

      2.  Zrakovo postihnutí žiaci (nevidiaci, slabozrakí, 1.-9.roč.; adaptačné obdobie pri prechode  žiakov na II. stupeň)

      3.  Žiaci II. stupňa s vývinovými poruchami učenia (adaptačné obdobie pri prechode žiakov s VPU na II. stupeň a pomoc pri príprave žiakov 5. a  9. ročníka s VPU a ZP žiakov na Testovanie 5, Testovanie 9)

      4.  Zadelenie pomoci asistentov učiteľa pre žiakov so ŠVVP vo všetkých  triedach podľa požiadaviek vyučujúcich

       

      B/  Spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov

      1.   Pomoc pri vypracovaní IVVP.

      2.   Pomoc pri  vytváraní adekvátnych podmienok pre žiakov so ŠVVP pri vyučovaní.

      3.  Kooperatívne alebo individuálne vyučovanie  (rozhodnutie podľa aktuálnej situácie v triede a naplánovaného učiva: reedukácie alebo adaptívne vyučovanie)

      4.  Príprava pracovných materiálov (reedukačné PL - RŠF, doplňovačky, úprava pracovných materiálov pre ZP žiakov vrátane materiálov v bodovom písme, adaptované pomôcky...)

      5.  Úprava TVVP v prípade potreby (na podklade pedagogického hodnotenia vyučujúceho a po prekonzultovaní s poradenským zariadením)

      6.   Prejednanie spôsobu hodnotenia a klasifikácie – pri výrazných problémoch vyplývajúcich z diagnózy a z reálnych výkonov žiaka – návrhy na slovné hodnotenie v danom predmete, oslobodenia od hodnotenia (konzultácia s poradenským zariadením, schválenie na MZ a pedagogickou radou školy)

      7.   Priebežné konzultácie a riešenie aktuálnych problémov

       

      C/  Spolupráca s vedením školy, výchovným poradcom, pedagogickými asistentmi

      1.  Zadelenie hodín školského špeciálneho pedagóga  - individuálne integrovaní žiaci, žiaci špeciálnych tried s VPU (priebežné zmeny – podľa skúseností v 1. štvrťroku, úprava v 2. štvrťroku -  pridať starostlivosť o rizikových žiakov 1. ročníka)

      2.   Zadelenie pomoci asistentov učiteľa (po prekonzultovaní na MZ a so ZRŠ školy)

      3.  Návrh na konkrétne činnosti asistentov učiteľa (pomoc na hodinách, príprava pracovných materiálov v zväčšenej podobe alebo v bodovom písme, sebaobsluha a hygiena, priestorová orientácia, upevňovanie školských zručností – napr. práca s ozvučeným počítačom, s ozvučenou kalkulačkou, adaptovanými reliéfnymi pomôckami, tabuľkami –SJ,M,  prepis fonetického zápisu v AJ...)

      4.  Pomoc pri príprave podkladov na vyšetrenia (CPPPaP, CŠPP – nové alebo  kontrolné vyšetrenia, uplynutie doby platnosti správy...) – prostredníctvom výchovného poradcu

      5.   Návrhy na zmenu formy vzdelávania (individuálne, oslobodenie od dochádzania...)

       

       

      D/   Spolupráca s rodičmi

      1.  Konzultácie s rodičmi, návrhy na vyšetrenia v prípade problémov so zvládnutím učiva u žiakov s výraznejšími deficitmi, resp. náhlym zhoršním prospechu

      2.   Pomoc pri kompletizovaní školskej dokumentácie žiakov so ŠVVP

      3.  Oboznamovanie rodičov s konkrétnymi správami (CPPP, CŠPP) a z toho vyplývajúcimi dôsledkami, resp. s možnosťou reedukácii a kompenzácií na individuálnych hodinách v rámci vyučovania, resp. v ŠKD

      4.   Kontakty na spolupracujúce organizácie a konkrétnych odborníkov

      5.  Zaškoľovanie osobných asistentov pri konkrétnych špecifických potrebách žiakov (pri príprave na vyučovanie)

       

      E/   Spolupráca s poradenskými zariadeniami

      1. CŠPP  Bocatiova 1 (www.csppke.sk) Košice; SCŠPP – PaedDr. Nováková (www.novakova-sp.sk) Košice; SCŠPP Komenského, Košice, CŠPP Levoča, resp. Bratislava – zrakovo postihnutí žiaci (www.poradna.nevidiaci.sk), CŠPP pri LVS Barca, Tešedíkova ul.

      2.   CPPPaP Zuzkin park, Košice

      3.   Ďalšie poradenské zariadenia v Košiciach aj v iných mestách

       

      F/ Spolupráca s inými podpornými organizáciami a organizáciami, ktoré sa venujú mimoškolským aktivitám žiakov so špeciálnymi potrebami

      1. Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, Park Obrancov mieru 1, Košice (www.unss.sk)

      2.  Bezbariérová knižnica Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice

      3.  Združenie priateľov ZŠI NS Levoča – následnícka organizácia NO pre ZP n.o. pre správu depozitu  - pomôcky pre zrakovo postihnutých žiakov v integrovanom vzdelávaní zakúpené v medzinárodnom projekte MATRA pre terénnych pedagógov (tyflopédov) v SR

      4.  OZ Usmej sa na mňa (www.usmejsanamna.sk)