• Verejné obstarávanie

     • Verejné obstarávanie

     • Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117:

      "Nákup IKT 2022"

      Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom "Nákup IKT 2022",  si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:

      Elektronicky: zsgemerska@gmail.com

      Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

      Základná škola, Gemerská 2,  040 01 Košice

       

      Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie  ponúk je do 22.12.2022 do 13:30hod.

      _____________________________________________________________

      "Nákup nábytku – učebňa PC2"

      Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom "Nákup nábytku – učebňa PC2",  si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:

      Elektronicky: zsgemerska@gmail.com

      Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

      Základná škola, Gemerská 2,  040 01 Košice

       

      Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie  ponúk je do 16.12.2022 do 14:00hod.

      _____________________________________________________________

      Nákup IKT 2021

       

      Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom "Nákup IKT 2021",  si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:

       

      Elektronicky: zsgemerska@gmail.com

       

      Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

      Základná škola, Gemerská 2,  040 01 Košice

       

      Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie  ponúk je do 17.12.2021 do 12:00hod.

       

      __________________________________________________________________________

      Oprava stropu v kabinete a triede

      Dňa 22.10.2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava stropu v kabinete a triede“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 3.11.2021 do 08:30 hod.
      Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

      __________________________________________________________________________

      Oprava stropu a maľovanie

      Dňa 18.8.2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava stropu a maľovanie“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 25.08.2021 do 8:30 hod.
      Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

      __________________________________________________________________________

      Nákup IKT 2020

      Dňa 10.12.2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup IKT 2020“ s termínom predloženia ponúk do 14.12.2020 do 12:00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady vyžiadaním na e-mailovej adrese: vyzvy.zsgemerska@gmail.com.

      Košice, 10.12.2020


      Nákup školského nábytku

      Dňa 13.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup školského nábytku" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.11.2020 do 08:30hod.
      Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

       

      __________________________________________________________________________

      Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ

      pre opisný formulár OF-225403 Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ bola ukončená karanténa 02.11.2020 11:31. Od tejto chvíle je dostupný v knižnici OF a môže byť použitý v procese obchodovania na EKS.

      elektrická smažiaca panvica, hromadné stravovanie, inštalácia

      • 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál
      • 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia
      • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

      Tovar, Služba

      https://portal.eks.sk/SpravaKniznice/OpisneFormulareKniznice/VerejnyDetailOpisnehoFormularaKniznice/225403