• Záujmové útvary

     • Ponuka záujmových útvarov v šk.r.2023/2024

     • Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka pre žiakov záujmové útvary, v ktorých môžu rozvíjať svoj talent a zručnosti. Záujmové útvary budú realizované prostredníctvom

      CVČ GEMKO pri ZŠ Gemerská 2, Košice.

       

      Poplatky za záujmové útvary sa riadia podľa  nového VZN  č. 237 účinného od 1.1.2023.


      PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

      § 13  

      (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času5

      1. a)  dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu

      na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a vzdelávacieho poukazu (pokiaľ má nárok) vzáujmovom útvare príslušného centra voľného času, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 5 €,

      1. b)  zákonný zástupca dieťaťa od 0 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov prispieva príslušnému centru voľného času mesačne sumou 15 €,
      2. c)  zákonný zástupca dieťaťa na každý ďalší záujmový útvar prispieva mesačne sumou 15 €.
      3. d)  dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 25 €.

      (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

      (3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času6

      neuvedenými v odseku 1 prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba mesačne sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.

      (4) Príspevok podľa odseku 3 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba za každú ďalšiu činnosť centra voľného času samostatne a pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času v príslušnom kalendárnom mesiaci.

      § 14

      Príspevok podľa § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 3 sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.

       

      VÝŠKA POPLATKOV:

      5€/mesačne

      - dieťa od 5 do 18 rokov, v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov nášmu CVČ + odovzdanie vzdelávacieho poukazu

       

      15€/mesačne

      - dieťa od 5 do 18 rokov, v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov nášmu CVČ

      - na každý ďalší záujmový útvar

       

      PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

      I. stupeň

      Záujmový útvar sa otvorí len v prípade, že bude dostatočne naplnený.

       

      Folklórny súbor Cverenka – p.uč. Lenárd Pavluliková, 2x týždenne

      V choreografiách sa žiaci venujú štylizovanému folklóru. Učia sa základné kroky ľudového tanca, postoje a držania v párovom i sólovom tanci. Hlavným cieľom je budovať u žiakov už od najmladších ročníkov lásku k slovenským tradíciám.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Mňamkáčik – p. uč. Kapturová

      Príprava jedál a rôznych pokrmov zaujímavými spôsobmi, hravo a hlavne zábavne. Príď sa naučiť niečo o zdravej výžive, priprav si vlastné špeciality a pochutnaj si na nich spolu s kamarátmi. Toto a ešte oveľa viac ponúka záujmový útvar Mňamkáčik.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Muzikál – p. uč. Štefaniková a p. as. Kiktavá Štefaniková

      V súbore pracujú žiaci našej školy, ale aj naši absolventi, ktorým náš muzikál prirástol k srdcu a vracajú sa k nám zahrať si roly dospelých alebo starších postáv.

      Žiaci sa v súbore venujú dramatickej výchove, hereckému prejavu, správnej výslovnosti, rozvíjajú svoju verbálnu i neverbálnu komunikáciu a kreativitu. 

      Súbor má dve zložky - hereckú a tanečnú. Deti môžu pracovať v hociktorej zložke podľa vlastného záujmu, prípadne v obidvoch. Zároveň pri príprave muzikálových predstavení spolupracujeme so speváckymi zbormi školy.

      Každoročne na konci školského roka pripravia členovia súboru záverečné muzikálové, prípadne filmové predstavenie, ktoré prezentujú pred svojimi spolužiakmi, rodičmi a pozvanými hosťami.

      V tomto školskom roku sa vybraní žiaci z muzikálového krúžku stali súčasťou nového projektu Slovenského rozhlasu a dostali tak možnosť vyskúšať si prácu priamo v rozhlase.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 2.- 4. ročníka.

       

      Spevácky zbor Bells – p. uč. Lenárd Pavluliková

      Žiaci sa učia základné spevácke návyky, spevácke dýchanie a tvorbu tónu. V repertoári má najmä piesne populárnej scény a súčasné detské piesne. Malí speváci sú súčasťou dôležitých udalostí školského roka a zúčastňujú sa na speváckych súťažiach aj ako sólisti (Slávik Slovenska, Košice Star, Spev bez hraníc).

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Tanečný súbor StarDance – p. as. Kiktavá Štefaniková, 2x týždenne  

      Záujmový útvar StarDance je určený pre žiakov od 1. do 4. ročníka. Deti pracujú pod vedením p. as. Viktórie Kiktavej Štefanikovej Dis.art.  V súbore získajú tanečné zručnosti z oblasti viacerých tanečných štýlov, naučia sa mnoho druhov tancov a venujú sa i gymnastickej príprave. Tanečný krúžok sa zúčastňuje na mnohých súťažiach nielen na Slovensku, odkiaľ si naši tanečníci priniesli už nejedno ocenenie.  Členovia súboru sa prezentujú na  všetkých školských vystúpeniach a sú súčasťou školských muzikálových predstavení.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Vo svete farieb - p. as. Kulpová

         
      Výtvarný krúžok je zameraný na rozvoj výtvarných zručností detí, oboznámenie sa s novými výtvarnými postupmi a technikami. Dôraz sa kladie na uplatnenie fantázie dieťaťa.

       

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Španielsky jazyk – p.as. Kopčíková

       

       

      Záujmový útvar Španielsky jazyk ponúka žiakom základy španielskeho jazyka a možnosť konverzovať v tomto jazyku.

       

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Športový krúžok – p. as. Kiktavá Štefaniková a p. uč. Kiktavá  

      V novom školskom roku vám ponúkame športový krúžok zameraný na atletiku, športovú gymnastiku a pohybové hry. Pohyb je pre deti nesmierne dôležitý. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť nový športový krúžok zameraný na rozvoj pohybových schopností a zručností detí. Atletika je hravá a atraktívna, vytvára základ pre všetky športové odvetvia. V rámci atletiky sa zameriame na beh, skoky, hody a chôdze, ktoré tvoria základ lokomócie človeka. Ich správne zvládnutie vytvára predpoklad na správny rozvoj dieťaťa. V rámci športovej gymnastiky sa zameriame na rozvoj kondičných, koordinačných schopností a na rozvoj flexibility. Pohybové hry sú veľmi obľúbené medzi deťmi. Pomocou nich budeme rozvíjať pohybové schopnosti detí, napríklad rýchlosť, silu, vytrvalosť či koordináciu.  Počas školského roka sa s deťmi plánujeme zúčastniť na viacerých športových súťažiach. Deti tak dostanú možnosť reprezentovať svoju školu, získať nové zážitky a skúsenosti. Športový krúžok je súčasťou SAZ – slovenský atletický zväz pod názvom GEM-AT. Vedúce krúžku absolvovali školenia a získali tak licenciu – tréner detskej atletiky.

       

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka.

       

      Futbal – p. uč. Hajduk

      Žiaci sa zoznámia so základmi futbalu. Osvoja si pravidlá hry, získajú základné technické zručnosti a zábavnou formou si zlepšia kondíciu.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 3.- 4. ročníka.

       

      Zdravotníci a prírodovedci  I.– p. uč. Juhásová

      Záujmový útvar ponúka žiakom nahliadnuť do tajomstiev prírody. Prostredníctvom rôznych pokusov, hier a zábavnou formou sa naučia o rastlinách a živočíchoch nové zaujímavosti. Zároveň nadobudnú základy prvej pomoci. Každoročne si žiaci svoje vedomosti a zručnosti overia na súťaži Červeného kríža.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 2.- 5. ročníka.

       

      PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

      II. stupeň

      Záujmový útvar sa otvorí len v prípade, že bude dostatočne naplnený.

      Programovanie – p. uč. Nagyová    

      Zameriame sa na zvládnutie rôznych robotických misií z predošlých ročníkov súťaže WRO Slovakia v kategórii JUNIOR a pripravíme sa do nasledujúcej v školskom roku 2022/23.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

       

       

      Spevácky zbor Bells – p. uč. Lenárd Pavluliková

      Žiaci sa učia základné spevácke návyky, spevácke dýchanie a tvorbu tónu. V repertoári má najmä piesne populárnej scény a súčasné detské piesne. Malí speváci sú súčasťou dôležitých udalostí školského roka a zúčastňujú sa na speváckych súťažiach aj ako sólisti (Slávik Slovenska, Košice Star, Spev bez hraníc).

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

       

      Španielsky jazyk – p.as. Kopčíková

       

       

      Záujmový útvar Španielsky jazyk ponúka žiakom základy španielskeho jazyka a možnosť konverzovať v tomto jazyku.

       

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

       

      Volejbal - p. uč. Kiktavá

           
      Obľúbeným športom je určite volejbal. Žiaci našej školy majú možnosť navštevovať volejbalový krúžok, v ktorom si osvoja základné pohybové schopnosti, zručnosti a návyky, vybudujú si základy pre ďalší rozvoj. Žiaci sa môžu zúčastniť na súťažiach, na ktorých budú reprezentovať našu školu.

       

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 6. - 9. ročníka.

       

      Folklórny súbor Cverna - p.uč. Lenárd Pavluliková      

      Súbor má tanečnú aj spevácku zložku. Tvoria ho žiaci 5. – 9. ročníka, no jeho súčasťou sú aj absolventi školy. Venuje sa prevažne štylizovanému folklóru, ale v choreografiách sú používané najmä kroky zo zemplínskeho regiónu a rusínskej kultúry. V repertoári má zemplínske čepčenie, s ktorým sa zúčastňuje na svadbách. Na konte má niekoľko ocenení v tanečných súťažiach, no prvoradým posolstvom je budovať a upevňovať v žiakoch lásku k slovenskému folklóru.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

       

      Tajomstvá šachu – p. uč. Nagyová

      Spoznajte pravidlá šachu, naučte sa rôzne tipy a triky ako zlepšiť svoje hráčske skúsenosti. To a ešte oveľa viac čaká žiakov, ktorí sa prihlásia na tento záujmový útvar.

       

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

       

      Futbal – p. uč. Hajduk

      Žiaci sa zoznámia so základmi futbalu. Osvoja si pravidlá hry, získajú základné technické zručnosti a zábavnou formou si zlepšia kondíciu.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 7. ročníka.

       

       

      Muzikál – p. uč. Štefaniková a p. as. Kiktavá Štefaniková

      V súbore pracujú žiaci našej školy, ale aj naši absolventi, ktorým náš muzikál prirástol k srdcu a vracajú sa k nám zahrať si roly dospelých alebo starších postáv.

      Žiaci sa v súbore venujú dramatickej výchove, hereckému prejavu, správnej výslovnosti, rozvíjajú svoju verbálnu i neverbálnu komunikáciu a kreativitu. 

      Súbor má dve zložky - hereckú a tanečnú. Deti môžu pracovať v hociktorej zložke podľa vlastného záujmu, prípadne v obidvoch. Zároveň pri príprave muzikálových predstavení spolupracujeme so speváckymi zbormi školy.

      Každoročne na konci školského roka pripravia členovia súboru záverečné muzikálové, prípadne filmové predstavenie, ktoré prezentujú pred svojimi spolužiakmi, rodičmi a pozvanými hosťami.

      V tomto školskom roku sa vybraní žiaci z muzikálového krúžku stali súčasťou nového projektu Slovenského rozhlasu a dostali tak možnosť vyskúšať si prácu priamo v rozhlase.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

       

      Zdravotníci a prírodovedci II. – p. uč. Bačišinová

      Záujmový útvar ponúka žiakom nahliadnuť do tajomstiev prírody. Prostredníctvom rôznych pokusov, hier a zábavnou formou sa naučia o rastlinách a živočíchoch nové zaujímavosti. Zároveň nadobudnú základy prvej pomoci. Každoročne si žiaci svoje vedomosti a zručnosti overia na súťaži Červeného kríža.

      Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.