• Čo má vedieť budúci prvák

     • Vážení rodičia!

      Vaše dieťa nastupuje v septembri do 1. ročníka našej školy. Chceme Vám podať základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, čo by malo mať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka.

      vývoj reči

      • vie sa plynule a zrozumiteľne vyjadrovať (správna výslovnosť hlások)
      • má primeranú slovnú zásobu a hovorí gramaticky správne
      • vie vyjadriť dej

       

      hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika

      • vie sa samostatne obliecť, obuť
      • pozapínať gombíky, zips (niektoré dokáže viazať šnúrky)
      • vie správne držať ceruzku
      • ovláda čiaru a smer
      • vie spontánne kresliť (postava so základnými znakmi)
      • vie strihať jednoduché tvary

       

      pozornosť, pracovné návyky

      • vie sa koncentrovať 15 - 20 minút
      • dokáže ostať pri úlohe a dokončiť ju

       

      orientácia v priestore a čase

      • zvláda orientáciu na vlastnom tele
      • vie, kde je hore, dolu, vzadu, vpredu, uprostred, nad, pod
      • orientáciu vpravo, vľavo upevňuje ešte v prvom ročníku
      • dokáže sa orientovať v čase (včera, zajtra, ráno, večer)

       

      poznávacie procesy

      zrakové a sluchové rozlišovanie, pamäť

      • vie povedať básničku
      • pozná a priraďuje základné farby
      • dostatočne dlhá úmyselná pozornosť
      • primeraná úroveň myslenia

       

      predmatematické predstavy

      • chápe pojmy: prvý, posledný, uprostred, väčší, menší, ľahší, ťažší

       

      sociálna oblasť

      • má schopnosť naväzovať vzťahy s vrstvovníkmi, dokáže komunikovať s okolím
      • vie si nájsť kamaráta, je priateľský
      • na nové osoby a prostredie si zvyká bez väčších problémov
      • je schopné sa podriadiť požiadavkám učebného procesu a kolektívu
      • vie samostatne si pripraviť pomôcky, mať poriadok na svojej lavici

       

      emocionálna oblasť

      • vie sa odpútať od rodiny
      • dokáže zvládať záťažové situácie
      • určitá úroveň ustálenosti citových prejavov a nálad