• Projekty školy

     • Googolienka a sedem hoaxov

     • Názov projektu: Googolienka a sedem hoaxov

      Grantový program: Nadácia Orange - e-Školy pre budúcnosť 2021/2022

      Žiadateľ: Základná škola Gemerská 2, Košice

      V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť boli podporené inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tri oblasti:

      1. rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi
      2. rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov
      3. rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým

      Dátum začatia projektu: december 2021

      Dátum ukončenia projektu: jún 2022

      LINK na stránku projektu: https://www.nadaciaorange.sk/sk/e-skoly-pre-buducnost/

      Klasická rozprávka Snehulienka a sedem trpaslíkov bude pretransformovaná domodernej podoby – Googolienka a sedem hoaxov. Každý trpaslík budepredstavovať jeden hoax, na interaktívnej tabuli ukáže ukážku hoaxu a žiakomvysvetlí, v čom spočíva lož a nepravda. Googolienka na konci poučí žiakov ohoaxoch a dezinformáciách na internete, poukáže na bezpečné správanie v onlinepriestore. Predstavenie Googolienka a sedem hoaxov budú sprevádzať aj rôzneaktivity zapájajúce samotných žiakov, vytvorenie pravidiel rozlišovania hoaxov adezinformácií na internete. Cieľovou skupinou budú žiaci 1. – 7. ročníka, ktorípráve takouto zážitkovou formou pochopia, čo sú hoaxy, ich šírenie na internete auvedomia si dôležitosť bezpečného správania na internete. Nie je totiž jedno,čomu veríme a čo zdieľame.

       

    •  

    •  

    •  

     „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového

     programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange.“

      • Googolienka a 7 hoaxov

      • „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového

       programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange.“

      • Googolienka a 7 hoaxov

      • Žiakov ZŠ Gemerská 2 v Košiciach navštívila v máji Googolienka a 7 hoaxov.  Interaktívne predstavenie pre žiakov pripravila rovesnícka skupina žiakov 7. ročníka v rámci grantového programu e-školy Nadácie Orange.  Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s existenciou hoaxou, ich šírením a fungovaním a bezpečnosť na internete a rozšíriť tak ich vedomosti v oblasti digitálnej a mediálnej gramotnosti.  

       Rovesnícka skupina zložená zo žiakov 7. ročníka počas roka pilne pracovala. Ešte pred samotným divadelných predstavením sa všetci žiaci 7. ročníka zúčastnili workshopu na tému Bezpečnosť na internete.  Na základe získaných poznatkov potom žiaci z rovesníckej skupiny  pretransformovali rozprávku Snehulienka a 7 trpaslíkov do modernej podoby Googolienka a 7 hoaxov,  pripravila interaktívne predstavenie a úlohy pre žiakov, natočili video pre rodičov, aby zážitkovou formou svojich mladších spolužiakov informovali o nástrahách internetu a hoaxov.  Divadelné predstavenie umocnili interaktívne úlohy, do ktorých sa žiaci zapájali prostredníctvom interaktívneho projektoru, ktorý získala škola vďaka tomuto projektu. Vylúštili osemsmerovku, odhalili obrázok, hľadali pravdu a lož, v kolese otázok si overili získané poznatky, v prešmyčke hľadali znaky hoaxov, kreslili myšlienkovú mapu a zapájali sa do diskusie. Predstavenie pobavilo a najmä poučilo, žiaci si odniesli nielen zábavné zážitky, ale aj nové poznatky, čo bolo cieľom tohto interaktívneho predstavenia. 

       Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange.