• Školský psychológ

     • Činnosť a konzultácie

     • Školský psychológ 

      Mgr. Michaela Muchová     zsgemke.muchova@gmail.com

      Mgr. Martina Semešiová     zsgemke.semesiova@gmail.com

       

      Konzultačné hodiny:

      UTOROK  8:00 - 15:30

      STREDA  8:00 - 15:30

      ŠTVRTOK  8:00 - 15:30

       

      Miestnosť:  kabinet výchovného poradcu

       

      Na konzultáciu so školským psychológom je potrebné si vopred dohodnúť termín prostredníctvom Edupage.

       

      ČO ROBÍ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG V ŠKOLE?

      • jeho úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
      • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
      • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
      • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
      • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa – rodič – učiteľ

      Školský psychológ vykonáva tieto špecifické činnosti:

      • poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom

      • navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení

      • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania

      • vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov

      • poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy

      • podieľa sa na profesijnej orientácii a na poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov

      • predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy

      ETIKA PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

      Pri poskytovaní psychologických služieb sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

      Školský psychológ

      • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa
      • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby
      • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov
      • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap
      • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov
      • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách
      • pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti
      • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií
      • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje
      • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné

      Právne predpisy vyslovene nevyžadujú na činnosť školského psychológa (prácu so žiakmi) informovaný súhlas zákonného zástupcu. Psychológ pri takejto práci nezískava a nespracúva údaje iné ako tie, ktoré mu zákon umožňuje získavať a spracúvať.